Kongsgårdseminaret 2021

  •  (Foto/Photo)

ØKOLOGISK MATPRODUKSJON OG TRADISJONSKUNNSKAP
– verdigrunnlag og forbindelseslinje

Et moderne økologisk landbruk må baseres på et fundament som er i pakt med tidens krav og forventninger på alle nivåer. Utviklingen må også speile målstrukturen og understøtte hovedmålene i nasjonal landbrukspolitikk:

- Matsikkerhet og beredskap
- Landbruk over hele landet
- Økt verdiskaping
- Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Landbruket og hva vi spiser skal dessuten bidra til å nå FNs bærekraftsmål med fokus på nok mat til alle, basert på miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Har driftsformer og praksis fra tidligere tider, det vi ofte kaller det tradisjonsbaserte landbruket, noe å bidra med? Kan metoder, løsninger og erfaringer derfra fornyes og styrke kunnskapsgrunnlag og praksis, også i et forbrukerperspektiv? Kan en kombinasjon av gammelt og nytt sikre beredskap for et matmangfold på norske ressurser, og en trygghet for stabile forsyninger av sunn mat som perioden med pandemi har vist oss at samfunnet trenger?

Dette er bakteppet for årets tema.

Tidspunkt
Fredag 24. september
kl 1000 - 1530

Sted
Gjestestuene
Norsk Folkemuseum, 
Strømsborgveien 2, 
0287 Oslo

Påmelding her

Program